Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Бланки на документи

Прикачени документи

Заявление за приемане 1 клас
Заявление за валидиране на компетентности
Служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1
Издаване на служебна бележка за допускане ДЗИ 2
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Заявление европейско прилож. професионална квалификация
Декларация по чл.60 , ал. 2 от Наредба за приобщаващо образование
Декларация ПИГ обядване навън
Заявление спортни дейности
Заявление Факултативни учебни часове
Служебна бележка за записване на ученици
Заявление за полагане на изпит по чужд език след 7 клас
Декларация за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование