Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Правилници, стратегия, програми

 

      - правилник за дейността - раздел ученици

     - правилник за дейността - раздел учители

        План за сигурност

2019/2020  Графици за учебната година І срок:

 1. График за родителски срещи.

2. График консултации с родители.

3 Актуализиран график консултация с ученици.

4. График дежурство ГЦОУД. V- VІІ клас

5. Консултация ГЦОУД. 

6. График ФУЧ 

7. График дежурство учители V-ХІІ клас

8. Самостоятелна форма на обучение - график 

9. График класни и контролни І срок 2019

10. График входно равнище 

 

Алгоритъма за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите "Социално подпомагане"

 2. Алгоритъм.

 

ЗАПОВЕД УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2020/2021година 

Становище - Обществен съвет за план-приема 2020/2021 година.

 Заповед за организация на дните от 13.04.2020 г. до 16.04.2020