Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Прием в първи клас

 

 


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “НИКОЛА ВОЙВОДОВ” - ГРАД ВРАЦА

  * Враца, ж.к “Дъбника”    (092 62 14 68)

        e-mail:  sou_n_voivodov@abv.bg        

 

 

ПРАВИЛА ЗА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС

 2. Заявление по образец на училището -  подава се от:

    1.1.родител;

    1.2.настойник;

    1.3.лице, при което детето е настанено по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;

    1.4.други лица, упълномощени от родителя

 1. Документи за прием :

     2.1. Попълнено заявление за прием;

     2.2. Документ за самоличност на подаващия заявлението за сверяване;

     2.3. Копие на документ за настойничество, в случай че заявлението е подадено от настойник;

     2.4. Копие на документ, удостоверяващ възлагане на грижи за детето /при необходимост/;

     2.5. Нотариално заверено пълномощно – в случай че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението;

      2.6. Оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група/и за децата,
       завърнали се от чужбина/;

      2.7. Копие от документа за адресна регистрация по настоящ адрес на родителя/настойника/лицето,на  което е възложено полагане на грижи за детето;

      2.8. Удостоверение за раждане на детето – за сверяване на данните;

      2.9.Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето/при необходимост

      2.10. Препис-извлечение от акт за смърт/при необходимост/

 1. Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се и се прилагат към съответното заявление.

  

 

 


 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “НИКОЛА ВОЙВОДОВ” - ГРАД ВРАЦА

  * Враца, ж.к “Дъбника”    (092 62 14 68)

        e-mail:  sou_n_voivodov@abv.bg        

 

 

ПРАВИЛА ЗА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА

 

 

       I.БРОЙ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И НА МЕСТАТА В ТЯХ:    

        1. Брой паралелки – 4 /четири/.

        2. Брой групи на ЦОУД –според подадените заявления от родителите и
          изискванията на нормативната уредба.


         3. Максимален брой ученици в паралелка –  22.


        4. Максимален брой ученици в ГЦОУД /група за целодневна организация на учебния ден/
         
 /група за целодневна организация на учебния ден/ – 25.

 

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
 2. Съгласно график на дейностите, който се публикува на интернет страницата на училището, родителите подават заявление за участие в класирането на детето им за прием в първи клас, желание за участие в целодневна организация и декларират, че са запознати с правилата за този вид организация на учебния ден.
 3. Не може да участва в класиране дете, за което няма подадено заявление.
 4. По-ранна дата на подаване на заявленията за участие в класиране не дава предимство при класирането.
 5. Родителят на детето носи отговорност за невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането.

 

   III.  ГРАФИК  НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА  В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

 1. Утвърждаване на училищния- план за 2019/ 2020 учебна година става със заповед на Директора на училището и след становище на обществения съвет  в срок до 03.2019г.
 2. Оповестяване на утвърдения училищен план-прием за първи клас на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището  до 30.03.2019 г.
 3. Директорът на училището информира началника на РУО и финансиращия орган за утвърдения план- прием за 2019/ 2020 учебна година- до 04.2019 г.
 4. Директорът на училището със заповед определя училищна комисия, която извършва всички дейности по приема на ученици в първи клас.
 5. Подаване на заявления /по образец на училището/ от родителите с приложените необходими документи за записване на първокласници за учебната 2019/2020 г. –до 31.05.2019 г.
 1. Обявяване на списъците с класираните ученици в сайта на училището и на информационното табло на I-вия етаж – от 03.06.2019 г. до 07.06.2019 г.
 2. Записване на класираните ученици – от 06.2019 г. до 17.06.2019 г.
 3. Обявяване на незаетите места в сайта на училището и на информационното табло на I-вия етаж  – от 18.06. 2019г.
 4. Училището изпраща в Община Враца сведение за децата записани в първи клас - трите имена, дата на раждане,
  декларирания настоящ адрес - 15.09.2019 г.
 5. Попълване на свободните места – до 09.2019 г.
 6. Утвърждаване от директора на училището на окончателните списъци на приетите ученици по паралелки – до 16.09.2019г.
 7. Родителите, подали заявление след определения в графика срок, могат да подават документи за записване в училища, в които има свободни места.

 

 

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС
 2. Заявление по образец на училището -  подава се от:

    1.1.родител;

    1.2.настойник;

    1.3.лице, при което детето е настанено по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;

    1.4.други лица, упълномощени от родителя

 1. Документи за прием :

     2.1. Попълнено заявление за прием;

     2.2. Документ за самоличност на подаващия заявлението за сверяване;

     2.3. Копие на документ за настойничество, в случай че заявлението е подадено от настойник;

     2.4. Копие на документ, удостоверяващ възлагане на грижи за детето /при необходимост/;

     2.5. Нотариално заверено пълномощно – в случай че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението;

      2.6. Оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група/и за децата,
       завърнали се от чужбина/;

      2.7. Копие от документа за адресна регистрация по настоящ адрес на родителя/настойника/лицето,на  което е възложено полагане на грижи за детето;

      2.8. Удостоверение за раждане на детето – за сверяване на данните;

      2.9.Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето/при необходимост

      2.10. Препис-извлечение от акт за смърт/при необходимост/

 1. Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се и се прилагат към съответното заявление.

  

 1. КРИТЕРИИ И ТОЧКИ ЗА КЛАСИРАНЕ
 2. 1. В случай, че броят на желаещите да бъдат приети в I клас е по-голям от възможностите на училището, се прилагат следните критерии при записване:

 

 • Близост на училището по настоящ адрес на родителите /настойниците и/или най-кратко време за достигане до училище. За спазване на този критерии, децата се разпределят в следните групи:
 • I група- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, който адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението- 4 точки
 • II група- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, който адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението- 3 точки
 • III група- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението- 2 точки
 • IV група- деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на  подаване на заявлението-  0 точки

        За разпределяне в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен.

 

 • Дете с трайни увреждания над 50%                                         2 точки
 • Дете с починали родители/родител                                          2 точки
 • Други деца от семейството, обучаващи се в училището            2 точки.
 1. Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от събраните точки.
 2. Правилата за прием в първи клас се публикуват в сайта на училището и на информационното табло на I-вия етаж .

 


 

 

 


УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

I. БРОЙ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И НА МЕСТАТА В ТЯХ:

 1. Брой паралелки – 4 /четири/.
 2. Брой групи на ЦОУД –според подадените заявления от родителите и изискванията на нормативната уредба.
 3. Максимален брой ученици в паралелка – 22.
 4. Максимален брой ученици в ГЦОУД /група за целодневна организация на учебния ден/ – 25. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 1. Родителите подават заявление за участие в класирането на детето им за прием в първи клас съгласно График на дейностите.
 2. Не може да участва в класиране дете без подадено заявление.
 3. По-ранна дата на подаване на заявленията за участие в класиране не дава предимство при класирането.
 4. Родителят на детето носи отговорност за невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането. 

III. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

 1. Оповестяване на утвърдения училищен план-прием за първи клас на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището до 30.03.2018 г.
 2. Подаване на заявления /по образец на училището/ от родителите с приложените необходими документи за записване на първокласници за учебната 2018/2019 г. – до 04.05.2018 г.
 3. Обявяване на списъците с класираните ученици в сайта на училището и на информационното табло на I-вия етаж –на 05.06.2018г.
 4. Записване на класираните ученици – от 05.06.2018 г. до 15.06.2018г.
 5. Обявяване на незаетите места – от 15.06. 2018г. до 03.07.2018 г.
 6. Попълване на свободните места – до 14.09.2018 г.
 7. Утвърждаване от директора на училището на окончателните списъци на приетите ученици по паралелки – до 15.09.2018г.
 8. Родителите, подали заявление след определения в графика срок, могат да подават документи за записване в училища, в които има свободни места. 

IV. КРИТЕРИИ И ТОЧКИ ЗА КЛАСИРАНЕ

 

В случай, че броят на желаещите да бъдат приети в I клас е по-голям от възможностите на училището, се прилагат следните критерии при записване:

 

 • Близост на училището по настоящ адрес на родителите /настойниците и/или най-кратко време за достигане до училище. 3 точки
 • Дете с трайни увреждания над 50% 2 точки
 • Дете с починали родители/родител 2 точки
 • Други деца от семейството, обучаващи се в училището 2 точки.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС

1. Заявление по образец на училището - подава се от:

1.1.родител;

1.2.настойник;

1.3.лице, при което детето е настанено по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;

1.4.други лица, упълномощени от родителя

2.Документи за прием :

2.1. Попълнено заявление за прием;

2.2.Документ за самоличност на подаващия заявлението за сверяване;

2.3.Копие на документ за настойничество, в случай че заявлението е подадено от настойник;

2.4.Копие на документ, удостоверяващ възлагане на грижи за детето /при необходимост/;

2.5.Нотариално заверено пълномощно – в случай че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението;

2.6.Оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група/и за децата, завърнали се от чужбина/;

2.7.Копие от документа за адресна регистрация по настоящ адрес на родителя/настойника/лицето,на което е възложено полагане на грижи за детето;

2.8.Удостоверение за раждане на детето – за сверяване на данните;

2.9. Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето/при необходимост

2.10. Препис-извлечение от акт за смърт/при необходимост/

3. Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се и се прилагат към съответното заявление.