Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Прием в първи клас

ВАЖНО! ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

 

ЗА УЧЕБНАТА  2020/2021 ГОДИНА ЗАПОЧВА ОТ 2 - 4 ЮНИ 

 

ОТ 8:00 ДО 18:00 ЧАСА

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!


 

В очакване на новите първокласници 2020-2021 учебна година 


Заявления за приемане на ученици в първи клас се приемат онлайн. 

Изтеглите бланка за попълване от тук. Изпращайте вашите заявления на адрес sou_n_voivodov@abv.bg

 


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Във връзка с усложнената епидемична обстановка,свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13 март 2020г. на Народното събрание на РБ Извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, ръководството на Средно училище “Никола Войводов“- град Враца Ви уведомява за промяна в графика на дейностите по план – приема в първи, както следва:

1 клас- График на дейностите

  • Подаване на заявления за приемане на първокласници в училището

Срок: от 4 май 2020г. до 29 май 2020г.

  • Обявяване на списъците на приетите ученици

Срок: 4 юни 2020г. до 17.00 часа

  • Записване на приетите ученици

Срок: на 9 юни 2020г. и на 10 юни 2020г.

  • Обявяване на свободни места след първи етап на приема

Срок: на 11 юни до 17 часа

  • Попълване на свободните места

Срок: от 11 юни 2020г. до 14 септември 2020г.

  • Необходими документи:

а/ Удостоверение за завършена подготвителна група- оригинал

б/ Удостоверение за раждане – копие

 


ПРАВИЛА ЗА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

  1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС

  2. Заявление по образец на училището -  подава се от:

    1.1.родител;

    1.2.настойник;

    1.3.лице, при което детето е настанено по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;

    1.4.други лица, упълномощени от родителя

  1. Документи за прием :

     2.1. Попълнено заявление за прием;

     2.2. Документ за самоличност на подаващия заявлението за сверяване;

     2.3. Копие на документ за настойничество, в случай че заявлението е подадено от настойник;

     2.4. Копие на документ, удостоверяващ възлагане на грижи за детето /при необходимост/;

     2.5. Нотариално заверено пълномощно – в случай че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението;

      2.6. Оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група/и за децата,
       завърнали се от чужбина/;

      2.7. Копие от документа за адресна регистрация по настоящ адрес на родителя/настойника/лицето,на  което е възложено полагане на грижи за детето;

      2.8. Удостоверение за раждане на детето – за сверяване на данните;

      2.9.Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето/при необходимост

      2.10. Препис-извлечение от акт за смърт/при необходимост/

  1. Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се и се прилагат към съответното заявление.