Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Училищни документи

 2019 2020  Графици за учебната година І срок:

 

1. График за родителски срещи.

2. График консултации с родители.

3.График консултация с ученици.

4. График дежурство ГЦОУД. V- VІІ клас

5. Консултация ГЦОУД. 

6. График ФУЧ 

7. График дежурство учители V-ХІІ клас

8. Самостоятелна форма на обучение - график 

 

 

 


График за провеждане на самостоятелна форма на обучение -септемврийска сесия 2018/2019


 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

 


1. Утвърден Държавен план-прием VІІІ клас  2019/2020 

 

2. Дъжавен план-прием в Община Враца VІІІ клас 2019/2020

 


 Алгоритъма за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите "Социално подпомагане"

 1.Писмо

 2. Алгоритъм.Проект на Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие


1. Проект наредба за физическата среда.

2. НАРЕДБА за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центрове за подкрепа.Графици - Втори Срок


1. График дежурство по коридора  - начален етап. 

2. График ГЦОУД -V - VІІ

3. График дежурство V - XII 

4. График за консултиране на родители V - XII 

5. График за провеждане на консултиране на родители - Начален етап

6. График за провеждане на родителски срещи.

7. График за провеждане часове по ФВС -начален етап.

8. График за часовете по ФУЧ. 

9. График Консултация по учебни предмети.

10. График консултация ресурсен учител - Калинка Стоянова

11. График по класове - Логопедичен кабинет.

12. График провеждане за консултиране на ученици -начален етап.

13.График Родителски срещи ІІ срок

14. Графика за обучение по БДП и ЗН.

15. Дежурен учител на ГЦОУД.

16. Консултация с ученици по самоподготовка в ГЦОУД

17. График за КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ.

18. График за провеждане на САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2019.

19.График за провеждане на анкетно проучване -"Зависимости и енергийни напитки" от ПИЦ Враца.

 

20.График самостоятелна форма - м.ЮниС решение №704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 год. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване в предучилищно и училищно образование., съгласно чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите, извършени от организациите

1.Инфо 138 - приемане и преместване
2.Инфо 141 - диплома
3.Инфо 143 - валидиране
4.Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1
5.Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2
6.Инфо 149 - проверка способности-1
7.Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас
8.Инфо 153 - дубликати
9.Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК
10.Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.
11.Инфо 156 - европейско прил дипл. СО
12.Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.


1.Стратегия на училището.
http://su-nikola-voivodov.org/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf

2.Училищна програма за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици.
 http://su-nikola-voivodov.org/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_1.pdf

3. Училищен учебен план по класове:
от 1-3 клас
http://su-nikola-voivodov.org/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%201-3%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

*4 класhttp://su-nikola-voivodov.org/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20-%204%D0%BA%D0%BB.pdf

*от 5- 7 клас 
http://su-nikola-voivodov.org/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%205-7%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

*от 8-9 клас 
http://su-nikola-voivodov.org/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%208-9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

*10 клас 
http://su-nikola-voivodov.org/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A3%D1%87.%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20-%2010%D0%BA%D0%BB.pdf

*11 клас.
http://su-nikola-voivodov.org/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A3%D1%87.%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20-%2011%D0%BA%D0%BB.pdf

*12 клас.
http://su-nikola-voivodov.org/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A3%D1%87.%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20-%2012%D0%BA%D0%BB..pdf

 

4.Индивидуална форма на обучение.
http://su-nikola-voivodov.org/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20-%20%D0%A6%D0%A1%D0%9E%D0%9F.pdf

5.Самостоятелна форма на обучение. http://su-nikola-voivodov.org/uploads/thumbs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.pdf

6.Превенция за ранно напускане  на училище.
http://su-nikola-voivodov.org/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5.pdf

7. Годишен план на дейността на училището.
http://su-nikola-voivodov.org/uploads/thumbs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf

 8. Правилник за дейността на училището за учебната 2018/2019 год.


Седмично разписание за първи срок на учебната 2018/2019 година

 


 

Организация на учебния ден в СУ"Никола Войводов" - Враца

График дежурство учители ГЦОУД 

График дежурство учители.

График консултации ученици.

График контролни и класни работи.

График родителски срещи.

График седм.р-ние учители ГЦОУД.

График ФУЧ.

График час за консултиране на родители и документация.