Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Архив 2021-2022г.

График - обучения, квалификация на педагогическите специалисти 2022 г. 

Стратегия за развитие - 2021-2022 г

План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на училището

Годишен план за дейността на СУ Никола Войводов

Стратегически направления и дейности за възпитателната работа

План за работа по изпълнение на механизма на противодействие на училищния тормоз 

Етичен кодекс на училището

Училищна политика за подкрепа на ГЗЕИО - уч.2021-2022г

Програма за имидж стратегия на училището

Правила за превенция на тормоза и насилието в училище

Правилник за дейността на училището - уч.2021-2022 г

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи

Училищни правила за действие в случай на тормоз

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност с включен механизъм за финансова подкрепа

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Организация на учебния ден 2021-2022

План - програма за БДП

План за квалификация на педагогическите кадри

План на комисията за превенция на противообществените прояви

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за пропускателния режим в училището

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност

Учебни планове 2021-2022

 

Графици ВТОРИ срок на учебната 2021 / 2022 година

Графици начален етап II срок на учебната 2021/2022 г.

Графици  II срок на учебната 2021/2022 г.

График за контролни и класни работи II срок на учебната 2021/2022 г. 

 

Графици ПЪРВИ срок на учебната 2021 / 2022 година

График класни и контролни I срок на учебната 2021/ 2022 г.

Графици- начален етап I срок на учебната 2021/2022 г.

Графици СФО 2021-2022

График - изънкласни форми 21-22

График за консултации в ГЦОУД I срок на учебната 2021/2022 г.

График за консултация с ученици I срок на учебната 2021/2022 г.

График за работа с родители ГЦОУД I срок на учебната 2021/2022 г.

График консултация родители I срок на учебната 2021/2022 г.

График родителски срещи I срок на учебната 2021/2022 г.

 

Седмично разписание първи срок 2021/2022 г.

Седмично разписание втори срок 2021/2022 г.

Актуални новини
За зрелостниците положили ДЗИ - СУ Никола Войводов - Враца

За зрелостниците положили ДЗИ

 Заповед на директора, запознаване с резултатите от ДЗИ - прочети от
По стъпките на Христо Ботев - СУ Никола Войводов - Враца

По стъпките на Христо Ботев

СУ ,,Никола Войводов" изпрати представителна група от скаутска дружина ,,Соколите" за участие в 76-ти НТП по
БЮЛЕТИН  за безопасност  на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от