Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ВРАЦА

УТВЪРДИЛ:

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ВРАЦА

 

 

РАЗДЕЛ I:ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. С настоящите правила се определят условията и редът за осъществяване на дейностите от система за прием в първи клас, дневна форма на обучение, в общинските училища на гр. Враца.
 2. Приемът на деца в първи клас в общинските училища на територията на гр. Враца се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование /Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр.12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г.,в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. ; изм. и доп., бр. 48от 08.06.2018 г., в сила от 08.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 05.10.2018 г.,/ на Министерство на образованието и науката.
 3. Броят на паралелките в първи клас на училищния план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в района, определен за съответното училище съобразно информационната система от национална база данни „Население“ за община Враца, съобразно Държавния образователен стандарт за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие и Държавния образователен стандарт за финансирането на институциите.
 4. Постъпването в първи клас е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.
 5. Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при задължително условие – наличие на готовност за училище, удостоверена при условия и ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
 6. Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава в срок до 31 май на съответната учебна година, като описва готовността на детето за постъпване в първи клас в съответствие с очакваните резултати за възрастовата група по образователни направления.
 7. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група в годината на навършване на 7 годишна възраст, родителите декларират причините за това обстоятелство при подаване на заявлението за постъпване в първи клас.
 8. Началото на училищното образование (приемът в първи клас) може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в първи клас и в удостоверението по т.6 са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностното развитие, при условия и по ред, определени в Наредбата за приобщаващото образование, приета с ПМС № 286 от 4 ноември 2016 година. Решението за отлагане следва да бъде взето до 31 май на съответната календарна година. Тези деца кандидатстват за прием в І клас през годината, в която навършват 8- годишна възраст.

 

РАЗДЕЛ II: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

 1. Общинска администрация - Враца изготвя График на дейностите за прием на децата в първи клас - Приложение 1 към настоящите правила. Графикът на дейностите за прием на децата в първи клас се публикува на интернет страницата на Общината и на интернет страниците на училищата, осъществяващи прием в първи клас.
 2. Общинска администрация – Враца изготвя списък на децата, които следва да постъпят в първи клас през следващата учебна година, и в срок до 31 януари ги предоставя на директорите на училищата, осъществяващи прием в първи клас. Списъкът съдържа данни за децата, които трябва да постъпят в първи клас през следващата учебна година и са адресно регистрирани по настоящ адрес на територията на община Враца. За населените места с повече от едно училище децата в списъка се разпределят по прилежащ район за обхват. В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.
 3. Община Враца, съвместно с училищата, проследява обхвата на всички деца, фигуриращи в списъка по т.10. При установяване на деца без подадено заявление за кандидатстване, представители на училището от съответния район изясняват причините и информират родителите за задължителния характер на училищното образование на децата им в първи клас през предстоящата учебна година.
 4. Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет. Утвърденият училищен план-прием се публикува на интернет страницата на училището и се поставя на видно място в сградата на училището.
 5. Директорът до 10 април информира началника на РУО и финансиращия орган за утвърдения училищен план- прием за предстоящата година.
 6. (1) Когато броят на местата за I клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището от списъка по т.10, които следва да постъпят в I клас, преди утвърждаването на училищния план-прием директорът, след съгласуване с финансиращия орган, задължително информира началника на регионалното управление на образованието за възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици.

(2) Информацията по ал. 1 включва:

 1. възможността за осигуряване на целодневната организация на учебния ден за учениците от I до IV клас, както и за учениците от V до VII клас;
 2. наличната материално-техническа база;
 3. обезпечаване на полудневната организация на учебния ден преди обяд.

(3) Въз основа на информацията по ал. 2 началникът на регионалното управление на образованието своевременно изразява становище по проекта на училищния план-прием.

(4) При утвърждаването на училищния план-прием директорът е длъжен да се съобрази със становището на началника на регионалното управление на образованието по ал. 3.

 1. За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която извършва всички дейности по приема на ученици в първи клас, които са ангажимент на училището, в това число и разпределението на учениците по паралелки. При приемане на документите подателят задължително получава пореден входящ номер от училището.
 2. Родителите подават заявление за участие в класирането на детето им за прием в първи клас в желаното от тях училище. Срокът за подаване на заявлението е съгласно График на дейностите /Приложение 1/.
 3. Не може да участва в класиране дете без подадено заявление.
 4. По-ранна дата на подаване на заявленията за участие в класиране не дава предимство при класирането.
 5. Родителят на детето носи отговорност за невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането.
 6. В срока, определен в График на дейностите /Приложение 1/, родителят има право да оттегли заявлението си от едно училище и да го подаде в друго училище.
 7. Класирането на децата за прием в първи клас се осъществява по реда на Раздел IV.
 8. Приемане на ученици в първи клас над максимално нормативно определения брой места в паралелка се извършва при условие, че в паралелката са записани близнаци или при липса на свободни места в другите училища в града.
 9. Приемът на ученици по т.22 се извършва с разрешение на Началника на Регионалното управление на образованието – Враца, по мотивирано предложение на директора на училището в срок до началото на учебната година при спазване разпоредбите на Държавния образователен стандарт за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие и Държавния образователен стандарт за финансирането на институциите.
 10. В срок до 15 септември училищата изпращат в Община Враца сведение за децата, записани в първи клас, съдържащо три имена, дата на раждане и декларирания настоящ адрес. В срок до 30 септември Община Враца осъществява дейности по установяване на причините за непостъпване в първи клас на подлежащите ученици.
 11. Директорът на училището утвърждава окончателните списъци на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.
 12. Училищното образование в първи клас се осъществява при полудневна или целодневна организация на учебния ден. При подаване на заявлението за участие в приема в първи клас, родителите на децата, желаещи целодневна организация, заявяват това свое желание и декларират, че са запознати с правилата за този вид организация на учебния ден.

 

РАЗДЕЛ III: НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС

 

 1. Заявлението за прием на дете в първи клас се подава от:

27.1. родител;

27.2. настойник;

27.3. лице, при което детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 

27.4.други лица, упълномощени от родителя.

 1. Документи за прием:

28.1. Попълнено заявление за прием в първи клас;

28.2. Документ за самоличност на подаващия заявлението за сверяване;

28.3. Копие на документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник;

28.4. Копие на документ, удостоверяващ възлагане за полагане на грижи за детето (при необходимост);

28.5. Нотариално заверено пълномощно – в случай че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението;

28.6. Копие от документа за адресна регистрация по настоящ адрес на родителя/настойника/лицето, на което е възложено полагане на грижи за детето;

28.7. Удостоверение за раждане на детето за сверяване;

28.8. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал, или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за завърналите се от чужбина деца).

28.9. Препис-извлечение от акт за смърт на родител (при необходимост);

28.10. Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето (при необходимост);

 1. Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се от родителя/настойника или лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, и се прилагат към съответното заявление.

 

 

РАЗДЕЛ IV: КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И ЗАПИСВАНЕ

 

 1. (1) Класирането на децата за прием в първи клас се извършва по критерии – / Приложение 2 /. Водещи критерии при класирането за осъществяване приема на ученици в първи клас са родител/настойник да има постоянен/настоящ адрес в района на училището / Приложение 3 / и най-краткото време за достигане до училището.

(2) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

 1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
 2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
 3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
 4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

(3) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес,

който е по-благоприятен за ученика.

(4) Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група по ал. 2, т. 1 независимо от постоянния/настоящия им адрес.

(5) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като първо се приемат децата от първа група.

(6) Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

 1. дете с трайни увреждания над 50 %;
 2. дете с един или двама починали родители;
 3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
 4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
 5. дете от семейство с повече от две деца;
 6. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

(7) Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

Чл. 31. (1) Когато прилагането на чл. 30 обективно води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места.

(2) Децата по ал. 1 се насочват и се приемат в първи клас в училищата с други прилежащи райони при условия и по ред, определени от общината, и при заявено желание на техните родители/настойници.

 1. При разделянето на гр. Враца на райони за съответните училища за прием на ученици в първи клас се използват едновременно следните критерии:

32.1.  близост до училището;

32.2. брой деца в района съобразно информационната система от националната база данни „Население“ на община Враца;

32.3. капацитет на училищната сграда съобразно Държавния образователен стандарт за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.

 1. Родителят на дете от населено място, в което няма училище подава заявление за прием в средищното за тяхното населено място училище и ползва по-високия брой точки по критерия по т. 30.
 2. Ако родителят на дете от населено място, в което няма училище желае детето му да учи в училище, различно от средищното за тяхното населено място, не ползва точките по критерия по т.30.
 3. Максимален брой точки по критериите по т.30 получават децата от:

35.1. с. Косталево при кандидатстване в НУ „Иван Вазов” и ОУ „Васил Левски”;

35.2. с.Веслец  при кандидатстване в ОУ „Св.св.Кирил и Методий”, СУ „Отец Паисий” и СУ „Васил Кънчов”;

35.3. с.Згориград, при кандидатстване в НУ „Иванчо Младенов”, СУ „Васил Кънчов”, НУ „Св.Софроний Врачански”.

 1. При класирането и записването на учениците в първи клас се спазва изискването на нормативната уредба за максимален брой на учениците със специални образователни потребности в паралелка.
 2. Училищата, могат да определят и допълнителни критерии и необходимите документи за доказването им, приети от Педагогическия и от Обществения съвет.
 3. Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от събраните точки съгласно Приложение 2 и точките от допълнителните критерии. Общият брой точки е сбор от точките по отделните критерии. При равен брой точки за заемане на последните места с предимство се ползват децата, живеещи по-близо до училището.
 4. Класирането се извършва в срокове, определени в Графика на дейностите. Списъкът с класираните деца се поставя на видно място в сградата на училището за информация на родителите.
 5. Записването на класираните деца се извършва в училището, в което са приети за ученици, в указания в Графика на дейностите срок. Ако детето е класирано и не е записано в срока то отпада от приема за училището, за което е класирано, и участва в приема на незаетите места.
 6. След изтичане на срока за записване, директорът на училището обявява незаетите места. Неприетите деца могат да подадат заявление за участие в попълването на свободните места в същото училище или да изтеглят документите си и да участват в попълване на свободните места в друго училище.
 7. Попълването на свободните места /незаетите места до максималния брой ученици в паралелката/ в друго училище се осъществява чрез подаване на заявление и представяне на документите по т.28. Записването на децата при попълване на свободните места се осъществява по реда на класирането.
 8. Директорите на училищата с прием в първи клас се задължават да публикуват Правилата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Враца на интернет страницата на училището и да ги поставят на видно място в сградите за информация на родителите.

 

Приложения:

Приложение №1 График на дейностите за прием на децата в първи клас

Приложение №2 Критерии и точки за класиране

Приложение №3 Разделение на гр. Враца на райони за съответните училища за прием на ученици в първи клас.

 

 

 

 

Приложение № 1

 

ГРАФИК

 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Дейност

Срок

1

Оповестяване на утвърдения училищен план-прием за първи клас на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището

до 31.03.2021 г.

2

Подаване на заявления за постъпване в първи клас в съответното училище

до 31.05.2021 г./вкл./

3

Обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището

от 01.06.2021 г. до 04.06.2021 г./вкл./

4

Записване на приетите деца

от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г./вкл./

5

Обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището

От 14.06.2021 г.

6

Попълване на свободните места

до 15.09.2021 г.

7

Утвърждаване от директора на училището на окончателните списъци на приетите ученици по паралелки

до 15.09.2021 г.

 

Забележка: За конкретното училище, всеки    директор определя график на дейностите, съобразно общия график.

 

 

      Приложение №2

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ТОЧКИ ЗА КЛАСИРАНЕ

 

 

 

Критерии

Бр. точки

1

Близост на училището до настоящ адрес на родител/настойник  или най- кратко време за достигане до училище.

Дете класирано в І група

Дете класирано във ІІ група

Дете класирано в ІІІ група

 

 

 

 

4 т.

3 т.

2 т.

2

Дете с трайно увреждания над 50%

2 т.

3

Дете с починал родител/ родители

2 т.

4

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище

2 т.

 

Актуални новини
Практическо обучение в Германия. - СУ Никола Войводов - Враца

Практическо обучение в Германия.

Гимназисти от СУ „Никола Войводов“ проведоха практическо обучение в гр. Шкойдиц,
Час по физика - СУ Никола Войводов - Враца

Час по физика

На 27.06.2024г., г-н Тома Томов, преподавател по медицинска физика, влезе в час по физика при 10.а клас и
Учебници Мартилен - СУ Никола Войводов - Враца

Учебници Мартилен

Уведомявамe Ви, че учебниците, които предлагаме по Обща и Специфична професионална
Проект "Влез в зеления кръг" - СУ Никола Войводов - Враца

Проект "Влез в зеления кръг"

СУ „Никола Войводов“ гр. Враца получи Зелен флаг! Това е международно признат символ за отлични