Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

За учители

   Заповед за носене на маски

 Заповед -правилник за пропускателен режим в училище


      Във връзка с необходимостта от отчитане нагласите на педагогическите специалисти за възстановяването на присъственото обучение след началото на втория срок на учебната 2020/2021 година за учениците от прогимназиалния и гимназиалния етап, от МОН е разработена анкета, която се намира на следния линк:

https://forms.gle/E1BgaqCuM3BSiMTi6

Анкетата е анонимна.

Моля,  да бъде попълнена до 24.01.2021 г.


   Коалицията за образование за климата бе лансирана от комисар Мария Габриел на 10 декември 2020 г. по време на срещата на върха по въпросите на образованието. Още на следващия ден бе създадена специална уеб страница 
 Уебстраницата включва проучване и покана към училища, учители, студенти, университети и др., да изразят интереса си да участват в бъдещото развитие на коалицията. Крайният срок за поканата за изразяване на интерес е края на януари 2021 г.
 Целта е да бъде събрана информация и да „картографират“ съответните инициативи, обхващащи петте приоритета на коалицията (развитие на зелени умения, обучение на учители, промяна в поведението, наука за гражданите и осведоменост). Специално внимание ще бъде отделено на събирането и анализа на иновативни педагогически практики;

       Определяне на начина, по който темите, свързани с изменението на климата и устойчивото развитие, вече се преподават, включително конкретни учебни резултати, нива на владеене; и начини за тяхното оценяване.
 За сведение: Някои респонденти организации/физически лица могат да бъдат потърсени и за втория етап от развитието на коалицията в контекста на създаването на няколко целеви групи в 3—5 държави членки (февруари-март 2021 г.).

Тези целеви групи ще обсъдят иновативни казуси, които биха могли да се използват като пилотни проекти за изпитване на евентуалното прилагане на Коалицията.


            Фондация “Световен образователен форум - България” с подкрепата на МОН разработи безплатна онлайн Платформа за взаимопомощ на учители, където учителите да работят в мрежа, да си сътрудничат с други учители от всяка точка и по всяко време, като ползват предоставени ресурси, новини, информация за проекти, споделят добър опит и разработени уроци със свои колеги. Споделянето на добър опит и взаимната подкрепа са част от културата на общуване в глобалния ни свят. Създаването на група дигитални лидери, която да развива професионална общност обуславя напредъка и развитието, свързано с достъп и обмен на постижения и осигуряване на качествено преподаване и учене в класната стая и извън нея.

Онлайн платформата е достъпна и безплатна за всички училища и педагогически специалисти в страната след регистрация на линк https://www.teacherwef.bg 

   След регистрация в Платформата за взаимопомощ се предоставят възможности:
 - да се ползват готови ресурси в шест направления - Иновативни методи в класната стая, STEM образование, Коучинг, Лидерство, Медии, комуникации, пиар и Умения на 21 век,
 - да се участва в обмен на разработени от учителите уроци по всички предмети от I до XII клас, при запазване на авторските им права,
 - да се споделят новини, да се обменя информация за проекти, професионални съвети чрез включване в създадения форум за професионални дискусии

За да подкрепи допълнително усилията на учители и директори, фондация Световен образователен форум България ще организира и проведе безплатен семинар през месец април за най-активното училище в Платформата за взаимопомощ.

 Това ще бъде училището с най-голям брой споделени свои уроци до края на м. февруари в Платформата
https://www.teacherwef.bg                       


 ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА в ОРЕС

 ДО ОБЯД

 НАЧАЛЕ ЕТАП

1 ЧАС – 8.30 -8.50

2 ЧАС – 9.05 – 9.25

3 ЧАС – 9.40- 10.00

4 ЧАС – 10.15 – 10.35

5 ЧАС – 10.50- 11.10

6 ЧАС – 11.25-11.45

 - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 

V- VII клас

VIII - XII клас

1 час    8.00  -   8.30

1 час       8.00  –  8.40

2 час    8.50 –   9.20

2 час       8.50 –   9.30

3 час    9.40 –  10.10

3 час       9.40  -  10.20

4 час   10.40 – 11.10

4 час      10.40 – 11.20

5 час   11.30 – 12.00

5 час      11.30 –  12.10

6 час   12.20 – 12.50

6 час      12.20 -  13.00

7 час   13.05-  13.35

7 час      13.05 -  13.45

 

   

ГЦОУД   I - IV

14.00-14.20- Самоподготовка

14.35- 14.55- Самоподготовка

15.10 – 15.30- Занимания по интереси

15.50-16.10- Занимания по интереси

 

ГЦОУД  V-VII клас

14.00 – 14.30 ч.

Самоподготовка /30/

14.30 – 14.40ч.

Почивка /10/

14.40– 15.10

Самоподготовка/30/

15.10-  15.30ч.

Почивка/20/

15.30-  16.00 ч.

Самоподготовка /30/

16.30 – 16.10ч.

Почивка /10/

16.10-  16.40 ч.

Занимания по интереси/30/

16.40 -16.50 ч.

Почивка/10/

16.50 – 17.20ч.

Занимания по интереси/30/

 

 


                             

На основание чл. 7 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. ( обн., ДВ, бр.28 от 2020 г.), чл. 259, ал. 1 и чл. 251, ал. 1 и ал. З от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и във връзка с т. 2 и т. 6 от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154/ 26.03 2020 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с провеждане на противоепидемични мерки относно разпространението на COVID — 19 на територията на страната в съответствие с препоръките на социална дистанция на Националния оперативен щаб и във връзка със Заповед № РД 09-725 от 06.04.2020 г. на Министъра на образованието и  науката

                                           НАРЕЖДАМ:

При въведения режим на работа от разстояние в електронна среда, посредством употребата на информационни технологии до прекратяване на извънредното положение и съгласно разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 3 от 15.04.2003 г. чл. 11 А за системата за оценяване за учениците от 11 и 12 клас и  Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците да се прилагат, ако и доколкото е възможно следното:

 1. Да се осъществяват текущи изпитвания на учениците за установяване на постигнатите резултати и по преценка на преподавателите да им се поставят текущи оценки, в т.ч. и в училищната документация.

 

 1. Срочна оценка за втория учебен срок ще се формира при отчитане на оценките, поставени при обучението от разстояние в електронна среда на база текущи оценки, без да се изисква определения в чл. 12 на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците минимален брой изпитвания по учебния предмет или модул.

 

 1. Класни и контролни работи и изпити за определяне на срочна и годишна оценка при обучението от разстояние в електронна среда може да се провеждат само при наличието на технически условия, които гарантират обективното им протичане.

 

Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК поради необходимост от предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти чрез електронната поща на училището от ЗДУД и публикува на сайта на училището от РН ИКТ.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 


 Заповед за режим на работа 25.03.2020 

към линка: ТУК


ПРОЕКТНО – БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Защо е важно да се прилага в електронна среда ?

Учителите и учениците имат достатъчно време да осмислят и подготвят проектите

Могат да се ползват множество ресурси в интернет пространството  и извън него

Могат да развиват множество компетентности

Могат, въпреки дистанцията, учениците да работят активно в екип

Могат бързо да разширяват и променят обхвата на екипите и темите

Могат да имат авторски идеи и да бъдат  креативни

Могат да не бъдат много време пред компютрите

Какво е нужно за един добър проект?

 1. Значимо съдържание

Учителите трябва да планират проектите така, че да са фокусирани върху важни теми и компетентности от учебните програми. Съдържанието трябва също да отразява онова, което според учителя е от съществено значение за темата. А за учениците съдържанието трябва да изглежда значимо от гледна точка на собствения им живот и интереси.

 1. Потребност от знания

Много подходящо е да има интегрирано знание и  „въвеждащо събитие“, което ангажира интереса на учениците и предизвиква задаване на въпроси – кратък разказ, слука, филм, клип, въпрос и други. .

 1. Мотивиращ въпрос /проблем/

Въпросът трябва да е провокиращ, с отворен край, комплексен и свързан със същината на онова, което искате учениците да научат. Той може да е абстрактен („Кога войната е оправдана?“,“ Въплатен в машина дух ли съм?“.), конкретен („Безопасна ли е водата, която пием?“) („Как можем да направим интернет страницата по-добра, за да се ползва от повече млади хора?“,

Проект без мотивиращ въпрос е като есе без теза. И без тезисно изречение читателят би могъл да открие водещата, главна мисъл на писателя, но с тезисно изречение основното твърдение става несъмнено. Без мотивиращ въпрос учениците може да не разберат защо ще работят по проекта.

 1. Мнението и изборът на ученика

Този елемент на проектно-базираното обучение е от ключово значение. За да стане проектът смислен за учениците, колкото по-голяма е ролята на тяхното мнение и избор, толкова по-добре. При организирането на проектите обаче учителите трябва да се съобразяват с избора на учениците си и тяхната подготовка.

В случаите, когато изборът на учениците да е ограничен, те могат да изберат каква тема да проучат в рамките на по-общия мотивиращ въпрос или да изберат как да проектират, създадат или представят продуктите на проекта.

 1. Компетенции, необходими в ХХІ век

Всеки проект трябва да осигурява на учениците възможност за изграждане на компетенциите, необходими за ХХІ век, като критично мислене, умения за сътрудничество и общуване, творчество и иновации, които ще им послужат добре на работното място и в живота. Учител в среда на проектно-базирано обучение изрично възпитава и оценява тези умения и често осигурява на учениците си възможност за самооценка.

В хода на работата по проектите учителят може да прецени колко добро е сътрудничеството и общуването в ученическите екипи, като следват правилата, изготвени съвместно с учителките. За насърчаване на уменията за сътрудничество се използват и ролеви игри и дейности ,органайзъри – на време и за задачи, упражнения за комуникационни и презентационни умения.

 

 1. Задълбочено изследване

Учениците винаги намират работата по проекти по-смислена, ако провеждат същинско изследване.

С намирането на отговорите учениците поставят и изследват нови въпроси. Те синтезират събраната информация и я използват както в индивидуалните си задания по мотивиращия въпрос, така и за създаване на свързания с въпроса продукт на своя екип.

 1. Критика и преразглеждане

В процеса на разработване на нови идеи и продукти ученическите екипи могат взаимно преразглеждат и критикуват работата си, като се придържат към указанията и образците. Учителят може да  преглежда и изследователските им бележки, чернови, проекти и планове, да провежда дистанционни индивидуални срещи и срещи с екипите, за да следи напредъка им.

Няколко примера :

Начален етап

Проектът включва тема по Околен свят 1 клас.

Учителят пуска кратък,  анимиран видеофилм на тема „Пролет“ /Уча се, Академико и др. със свободен достъп/   

Децата трябва да намерят и направят електронни „албуми“ със снимки на тема Пролет, както и общи „ пана„като изберат заедно най- подходящите за това.

 Може и чрез електронно „гласуване“ чрез емотикони . Учителят съдейства и прави общите „пана“ , ако не могат да се спарвят.

Учителят избира начин да мотивира учениците като озвучи тяхната „изложба „ като я обогати със свои любими снимки по темата или по друг начин.  

Прогиманазиален етап

Проектът „Направи своята стая“ може да включва познания по математика, физика, изкуства, предприемачество, технологии, компютри, български език и др., както и да „отвoри“ пред учениците врата към света на възрастните.

Учениците е необходимо не само да „изобразят“, но да изчислят какво и колко ще струва да бъде боядисана стаята, така както искат, колко, какви и на какво разстояние осветителни тела и технически средства ще има  и т. н.

След което  могат,  някой от тях да опишат любимите си занимания или това, което никога не биха направили в нея в есета или по друг начин, както и други – да „ поканят“ екипа от ученици и учители  на гости виртуално в нея.   

Гимназиален етап

Ако учителят и работят по екологичен проект, свързан с качеството на водите на мястото, където живеят.  Екипи от ученици проучват в интернет, по каталози, чрез филми и статии местни водоизточници, за да идентифицират замърсители и установят техните източници. По време на този проект учениците се свързват с експерти по земеделие, близки хора, които имат познания или практика по темата, научавайки примерно, че оттичането на фосфати може да бъде ограничено чрез направата на канавки около нивите. Класът документира проекта си с филм/филми, в който учениците представят резултатите от анализите на водите и обясняват значението на резултатите. Също така те събират данните и факти и за други населени места, за да правят сравнения и анализи. Но проектът не свършва дотук. Един ученик пита: „Защо да не направим нещо по проблема?“ И настина, по-късно класът се свързва с администрацията и успешно предлага програма за опазване на местната река, озаглавена „Осинови участък от брега“.

 

Използвани са материали на Джон Лармър, д.п.н. Джон Р. Мергендолер, Институт за образование „Бък”​

 1. Frey Основни типовете проекти:
 1. Малки – те са с продължителност от два до шест часа и представляват подговителен момент за истинското проектно обучение, тъй като при тях липсват някои от фазите на този процес.
 2. Средни – при тях продължителността е от един – два дни до една седмица и позволяват да се разгърнат всички етапи, характерни за проектното обучение.
 3. Големи – с продължителност от една седмица до няколко години, като за целта на проекта се включват повече на брой групи или институции в сравнение с предишните типове.

 

Модели за планиране на проект с учебна цел

успехът на всеки проект до голяма степен зависи от качествената му организация, внимателното и детайлизирано планиране,

Вариант

Тема:
Тип на проекта:
Цел/и:
Клас/група:
Ресурси:
Междупредметни връзки:

Сценарий:
Резултати от проектната дейност:

Критерии за анализ на резултатите:

Самооценка и оценка:

Примерни критерии за избор на тема за проект

 • Да бъде актуална;
 • Да е точно и ясно формулирана, за да бъде разбираема за обучаваните;
 • Да е съобразена с познавателните възможности на учениците;
 • Да е съобразена с интересите на обучаваните;
  Да предполага индивидуална и групова работа;
  Да бъде съобразена с типа на проекта;
  Да е свързана с конкретно учебно съдържание;
  Да интегрира различни дейности и средства;
 • Да позволява постигането на различни по вид резултати – нематериални (знания, умения и компетенции) и материални (портфолиа, табла, таблици, схеми, модели, снимки, албу- ми и т.н.);
 • Да позволява стимулирането на творчество и оригиналност;
 • Да дава възможност за измерване и оценяване на очаквани резултати.
 • Една тема за проект може да бъде инициирана от педагози, ученици, родители или др. субекти като следствие от някакъв казус, нововъведение, природен феномен и т.н., но може да бъде зададена и наготово.

 

Примерни теми за проекти

 • „Заедно можем повече”;
 • „Рамо до рамо”;
  • „Да протегнем ръка”;
 • „Моят роден край”;
 • „Нашите традиции и празници”;
 • „Здравословен начин на живот”;
 • „На езерото”;
 • „Културна перспектива”;
 • „Мечтите стават реалност”;
 • „Водата в живота на живите същества”;
 • „Нашето пътешествие в ... (Италия, Германия, Канада, Индия и др.)”;
 • “Мечтаната класна стая”;
 • „Нашият позелен дом”;
 • „Скритите съкровища на България” (Проучване на малко популярни забележителности в България);
 • „Кого гледат днес очите на цар Самуил?“ (Създаване на класна книга с информация и снимкови материални за различни хора);
 • Химията е забавна;
 • Биокторина;
 • Изготвяне на енциклопедия: „Живият свят около нас“;
 • Книга на класа на тема: “Щастието е навсякъде”;
 • “Моята автобиография” с примерни раздели: Аз, Аз в училище; Моето семейство, Моите приятели, Моят град и моят квартал, Моят характер;
 • Радио предаване на тема по интерес;
 • „Моята международна компания” (Предвижда се теоретично описание на компания с всички отдели и първата година на функционирането ѝ);
 • „Голямото ни европейско семейство”;
 • „Пътят на книгата”;
 • „От зърното до хляба”;
 • „Билките в родния край”;
 • „Бележити личности и събития в родния край”;
 • „Нашият училищен исторически музей”;
 • „Историята – нашето безценно богатство”;
 • „Пътеводител на географските обекти”;
 • „Моята мечтана професия”;
 • „Календар с празниците на различните етноси”;
 • „Наръчник на различните етноси”;
 • „Град на мечтите”;
 • „В света на техническите открития”.

 

Фази на процеса на обучение чрез проекти.

 1. Gugjons разкрива следните основни стъпки на всеки проект и техните водещи характеристики:
 • Избор на идея и оформяне на тема, която съдържа проблем и позволява придобиването на опит:
  ▫ интегриране със ситуации и с реалния живот;

▫ ориентиране към интересите на учениците;
▫ обвързаност с обществената практика.

 • Съвместно оформяне на план за решаване на проблема:
  ▫ целенасочено планиране на проекта;
  ▫ самостоятелно планиране и организация на работата и самоотговорност.

 • Действено ориентиране при решаване на проблема:

 социално учене чрез работа в групи, решаване на конфликти и др.

 • Проверяване на решението на проблема в действителността:

▫ ориентиране към продукта, който може да бъде под формата на: изложба, театрална постановка, вестник, постер, триизмерен модел и др.;

▫ интердисциплинарност;

▫ граници на проектното обучение.

 • Оценяване на процеса и резултатите от проекта. Той е свързан с отговор на въпросите:
  ▫ Постигнахме ли нашите цели?
  ▫ Кое беше успешно и къде срещнахме трудности?
 • Успешна ли беше съвместната работа в екипа?
  ▫ Какво ще научим за следващите проекти?

 

Оценяване на дейността и резултатите от проектното обучение

Оценяване на уменията формирани в проектната дейност

Познавателни умения

 • наблюдаване на познавателни обекти;
 • анализиране на свойства, белези на обекти и явления;
 • синтезиране на учебна информация;
  сравняване на обекти по дадени признаци;
  • групиране на обекти по определени признаци;
  • формулиране на хипотези;
  • формулиране на обобщения и др.;

Практически умения
• извършване на измервания;
• работа с условни знаци;
• разчитане и попълване на таблици;
• ориентиране по географска карта;
• разчитане на диаграми;

 • извършване на елементарни опити и др.;

 

Методически умения

 • издирване на подходяща информация по дадена тема;
 • формулиране на въпроси и провеждане на интервюта;
 • решаване на проблеми;
 • подреждане на събраната информация в определена после-дователност;
 • подходящо съчетаване на текстова и визуална информация при оформяне на резултатите от учебната работа;
 • извършване на оригинално и естетически издържано оформление на продукта от проектната дейност;
 • презентиране на резултатите от работата пред другите участници в проекта, като се спазват различни критерии и т. н.;

Организационни умения

 • планиране на самостоятелната и груповата работа;
  • разпределяне на задачите в групата във всички фази от съвместната дейност;
  • съгласуване на действията в различните етапи от груповата работа;
  •обмисляне разпределението на ролите и взаимовръзката между тях при финалното презентиране на резултатите от работата;

Социални умения

 • изслушване на чуждо мнение;
  • изказване на собствено мнение;
  • аргументиране на собствените идеи;
  • активно дискутиране;
  • оказване на помощ на други участници в обучението;
  • търсене на помощ от другите;
  • съвместна работа с различни партньори и т. н..

В тази връзка тук може да се добави следната примерна скàла от три степени, която е лесноприложима за оценяване на избрани умения от една или повече групи:

2 – критерият е покрит;
1 – критерият е частично покрит;
0 – критерият не е покрит.

Максимален брой точки 100, минимален брой - 0 точки

Оценяването под формата на бележка може да стане при следното разпределение на точките:

80 – 100 точки – отличен 6

60 – 79 – много добър 5
40 – 59 – добър 4
20 – 39 – среден 3

0 – 19 – слаб 2

 

Оценяване на проекти по отношение на ключовите компетентности

Примерни критерии и показатели по нея са следните:

Креативност и иновативност

 • генериране на нови и стойностни идеи;
  • демонстриране на оригиналност и изобретателност;
  • споделяне на нови идеи с другите;
  • отвореност и отзивчивост към различни гледни точки;

Критическо мислене и решаване на проблеми
• ефективно анализиране и оценяване на фактите, доводите, твърденията и мненията;
• анализиране и оценяване на алтернативни гледни точки;
• тълкуване на информацията и формулиране на изводи;
• решаване на непознати проблеми чрез различни подходи;

Комуникация и сътрудничество
• ефективно излагане на мисли и идеи, като се използват умения за вербална, писмена и невербална комуникация в разнообразни форми и контексти;

 • пълноценно изслушване за разкриване знанията, ценностите, поведенията и намеренията на другите;
 • ефективно комуникиране в разнообразна, мултикултурна и многоезична среда;
 • способност за работа в различни екипи;

Информационна, медийна и технологична грамотност

 • изследване на начините, по които хората интерпретират посланията, по които включват или изключват ценности и гледни точки, както и как медиите могат да влияят на мненията и поведенията;
 • използване на технологиите като средство за издирване, организиране, оценяване и предаване на информация;
 • използване по подходящ начин на цифровите технологии (компютри, медия плеъри, GPS и др.), комуникационните/ мрежови средства и социалните мрежи за достъп, управление, интегриране, оценка и създаване на информация за успешна работа в икономиката на знанието;

Житейски и кариерни умения

 • адаптивност към различни роли, професионални отговорности, графици и контексти;
 • проява на позитивно отношение към похвалите, неуспехите и критиките;
 • умения за планиране и управление на работата;
 • лидерство;
 • отговорно отношение с мисъл за интересите на по-голямата общност;

Познаване на съдържанието

 • компетентност по основните учебни предмети;
 • обща информираност;
  • икономическа грамотност;
  • гражданско съзнание;
 • здравна грамотност;
  • грамотност за заобикалящата среда.

примерна скàла от три степени, която е лесноприложима за оценяване на избрани умения от една или повече групи:

2 – критерият е покрит;
1 – критерият е частично покрит;
0 – критерият не е покрит.

 

Критерии за оценяване на резултатите/продуктите от проектното обучение

 • Подбран е подходящ вариант за оформянето на продукта;
 • Продуктът съдържа всички информационни елементи;
 • Налице е добър синхрон между резултатите от теоретичното проучване и практичаското приложение на знанията;
 • Добро съчетание между текстова и визуална информация;
 • Продуктът е издържан от естетическа гледна точка;
 • Продуктът е оригинален;
 • Продуктът има атрактивен вид.

 

Критерии за анализ и оценка на портфолио

 • Структура;
 • Съдържание на отделните части в портфолиото;
 • Прецизност и вариативност на решенията на поставените задачи;
 • Оригиналност и естетичност;
 • Тематична завършеност.

 

Ход на проекта:

1, Проучвателен етап  - събиране на информация и формулиране на тема

Използване на социални медии, социални мрежи,

2.Аналитичен етап – определяне на целите и задачите

 

Актуални новини
За зрелостниците положили ДЗИ - СУ Никола Войводов - Враца

За зрелостниците положили ДЗИ

 Заповед на директора, запознаване с резултатите от ДЗИ - прочети от
По стъпките на Христо Ботев - СУ Никола Войводов - Враца

По стъпките на Христо Ботев

СУ ,,Никола Войводов" изпрати представителна група от скаутска дружина ,,Соколите" за участие в 76-ти НТП по
БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от