Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Правилници, стратегия, програми

 Училищна програма за подкрепа личностно развитие 2022-2023г

Училищна програма за качеството на образованието 2022-2023г

Училищна политика за подкрепа на ГЗЕИО 2022-2023г

Училищни правила за действие в случай на тормоз 2022-2023г

Стратегия 2022-2023г

Спортен календар 2022-2023г

Седмично разписание -първи срок 2022-2023

Програма равни възможности и уязвими групи 2022-2023г

Програма превенция, ранно напускане и мерки задържане ученици 2022-2023г

Програма по гражданско и здравно образование V-VII клас 2022-2023г

Програма по гражданско и здравно образование VIII-XII клас 2022-2023г

Програма по гражданско и здравно образование I-IV клас 2022-2023г

Правилник за пропускателния режим в училище 2022-2023г

Правилник за дейността на училището 2022-2023г

Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023г

Правилник БУВОТ 2022-2023г

Правила за достъп до обществена информация 2022-2023г

План-Програма за действие по БДП 2022-2023г

План професионално ориентиране 2022-2023г

План превенция противообществени прояви на учениците

План Педагогически съвет 2022-2023г

План за справяне с тормоза по механизма 2022-2023г

План за действие при усложнена зимна обстановка 2022-2023г

План за дейността на училището 2022-2023г

Етичен кодекс на УО 2022-2023г

Вътрешни правила за организация и управление чов.ресурси 2022-2023г

Графици ПЪРВИ срок на учебната 2022 / 2023 година - прогимназиален и гимназиален етап

Графици ПЪРВИ срок на учебната 2022 / 2023 година - начален етап

Училищен учебен план - гимназиален етап 2022/2023 година

Училищен учебен план - прогимназиален етап 2022/2023 година

Училищен учебен план - начален етап 2022/2023 година

Организация на учебния ден за учебната 2022/2023 година

Разпределение на класните стаи в СУ "Никола Войводов"

 

 

График - обучения, квалификация на педагогическите специалисти 2022 г. 

Стратегия за развитие - 2021-2022 г

План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на училището

Годишен план за дейността на СУ Никола Войводов

Стратегически направления и дейности за възпитателната работа

План за работа по изпълнение на механизма на противодействие на училищния тормоз 

Етичен кодекс на училището

Училищна политика за подкрепа на ГЗЕИО - уч.2021-2022г

Програма за имидж стратегия на училището

Правила за превенция на тормоза и насилието в училище

Правилник за дейността на училището - уч.2021-2022 г

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи

Училищни правила за действие в случай на тормоз

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност с включен механизъм за финансова подкрепа

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Организация на учебния ден 2021-2022

План - програма за БДП

План за квалификация на педагогическите кадри

План на комисията за превенция на противообществените прояви

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за пропускателния режим в училището

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност

Учебни планове 2021-2022

 

Графици ВТОРИ срок на учебната 2021 / 2022 година

Графици начален етап II срок на учебната 2021/2022 г.

Графици  II срок на учебната 2021/2022 г.

График за контролни и класни работи II срок на учебната 2021/2022 г. 

 

Графици ПЪРВИ срок на учебната 2021 / 2022 година

График класни и контролни I срок на учебната 2021/ 2022 г.

Графици- начален етап I срок на учебната 2021/2022 г.

Графици СФО 2021-2022

График - изънкласни форми 21-22

График за консултации в ГЦОУД I срок на учебната 2021/2022 г.

График за консултация с ученици I срок на учебната 2021/2022 г.

График за работа с родители ГЦОУД I срок на учебната 2021/2022 г.

График консултация родители I срок на учебната 2021/2022 г.

График родителски срещи I срок на учебната 2021/2022 г.

 

Седмично разписание първи срок 2021/2022 г.

Седмично разписание втори срок 2021/2022 г.

 


Годишен план за дейността на училището 2020/2021

Стратегия за развитие на училището.

План за действие и финансиране към стратегията

Правилник вътрешен трудов ред 2020/2021

Правилник за дейността на училището

Правилник за осигуряване на БУВОТ

Правилник за пропускателния режим

Училищна политика за подкрепа на ГЗЕИО

Училищен учебен план - начален етап 2020/2021

Училищен учебен план - прогимназиален етап 2020/2021 

Училищен учебен план - гимназиален етап 2020/2021

Училищни правила за действие в случай на тормоз сред учениците

План за дейността на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците 2020/2021

План механизъм за противодействие на училищния тормоз

Правила превенция на тормоза и насилието в училище.

Програма за превенция на ранното напускане на училище и мерки за задържане на учениците в училище 2020 2021

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Вътрешни правила за получаване и разпореждане с дарения

Етичен кодекс на училищната общност.

План за квалификация на педагогическите кадри

План на комисия за МТБ 2020/2021

План за работа на училищната комисия по БДП 2020

План на комисия за честване на празници и провеждане на училищни тържества 2020 2021

План за изработване на критерии за подбор на главен учител

Правила за ползване на учебници 2020/2021

Програма за имиджстратегия 2020/2021

Организация на учебния ден 2020-2021

Седмично разписание - 2020-2021

Правила за работа и обучение в електронна среда 2020

 


Графици класни и контролни II срок

График контролни и класни работи

График консултации с ученици по уч.предмети

График консултации с ученичи по уч.предмети ГЦОУД

График час консултиране родители и водене на уч.документация

График час консултиране родители и водене на уч.документация ГЦОУД

График дежурство учители

График по ПБЗН

График БДП

График малък физкултурен салон

График часове по ДП и ФУЧ

График дежурство учители ГЦОУД

График родителски срещи

 

Седмично разписание НАЧАЛЕН ЕТАП - II срок

Седмично разписание ПРОГИМН. И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - II срок

График за допълнително работно време през месец Юни


ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 -I срок

График за класни и контролни работи 2020 2021

График за провеждане на РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ в НАЧАЛЕН ЕТАП- 2020/2021

График за провеждане на родителски срещи от V-XII клас 2020/2021

График за провеждане на входни нива 2020/2021

График за провеждане на входни равнища - начален етап 2020/2021

График дежурства на учителите от ГЦОУД 2020/2021 - начален етап

График за провеждане на часа за консултиране на ученици - начален етап (учители и учители в ГЦОУД)

Консултации с ученици по учебни предмети.

График за консултации с ученици по учебни предмети в часовете по самоподготовка в ГЦОУД

График дежурства учители коридор -начален етап

График за дежурство на ГЦОУД - V-VII клас 

График за дежурство учители 5-12 клас

График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищна документация в ГЦОУД V-VII клас

График за консултациите с ученици в часовете по самоподготовка в ГЦОУД 

График за провеждане часа за консултация на родители и водене училищна документация- V-XII клас

График за провеждане на часа за консултация на родители в начален етап 

Гафик за ползване на физкултурен салон 2020/2021

План-график по БДП и график за обучение по пожарна безопасност и защита

Графици сесии СФО 2020/2021

 

СтипендииЗаповед по утвърден критерии 

 

 


Актуални новини
Заповед за 03.10.2022 година - СУ Никола Войводов - Враца

Заповед за 03.10.2022 година

Заповед за 03.10.2022 година - повече виж
 Ученици от СУ Никола Войводов отбелязаха Европейския ден на езиците в STEM центърa на училището - СУ Никола Войводов - Враца

 Ученици от СУ Никола Войводов отбелязаха Европейския ден на езиците в STEM центърa на училището

 Ученици от СУ „Никола Войводов” отбелязаха Европейския ден на езиците в STEM центърa на
Отбелязване Денят на независимостта на България - СУ Никола Войводов - Враца

Отбелязване Денят на независимостта на България

 С тържествена церемония във Враца бе отбелязан Денят на независимостта на
Доброто е заразно - поредна благотворителна кампания Подари живот вместо цвете за 15-ти септември - СУ Никола Войводов - Враца

Доброто е заразно - поредна благотворителна кампания Подари живот вместо цвете за 15-ти септември

 Учебната година в СУ „Никола Войводов“ стартира с благотворителна кампания „Подари