Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Правилници, стратегия, програми

II срок

График класни и контролни - втори срок 2024

Графици за консултации прогимназия и гимназия - втори срок

График за провеждане на родителски срещи V-XII клас -втори срок

График за провеждане на родителски срещи начален етап - II срок

Графици 2 срок начален етап 2024 год.

Протокол оценка седмично разписание - втори срок 2024

Седмично разписание втори срок 2024 год.


Организация на учебния ден 2023-2024

Седмично разписание I срок

Графици - консултации, родителски срещи, дежурства .......прогимназиален и гимназиален  етап I срок  2023-2024

Графици - консултации, дежурства .......начален етап I срок  2023-2024

Училищни учебни планове 2023-2024 гимназиален етап

Училищни учебни планове 2023-2024 прогимназиален етап

Училищни учебни планове 2023-2024 начален етап

Графиk класни и контролни 1 срок 2023-2024

График СФО - Ноември 2023-2024

График СФО -Януари 2023-2024

График СФО - Март 2023-2024

Правила за ползване на учебници - 2023-2024

Годишен календарен план - 2023-2024

Годишна уч.програма за ЦОУД - 2023-2024

Етичен кодекс на УО - 2023-2024

План за дейността на СУ Н.Войводов - 2023-2024

План за квалификация на педагогическите кадри - 2023-2024

План за работа на Педагогическия съвет - 2023-2024

Правилник за дейността на училището 2023-2024

План комисия иновации - 2023-2024

План на КС по изпълнение Механизъм тормоз - 2023-2024

План превенция противообществени прояви - 2023-2024

План професионално ориентиране - 2023-2024

План-Програма за действие за БДП - 2023-2024

Политика защита лични данни - 2023-2024

Правила за вътрешно подаване на сигнали - 2023-2024

Правила за достъп до обществена информация - 2023-2024

Правила квалификацияс включен механизъм финансова подкрепа - 2023-2024

Правилник БУВОТ - 2023-2024

Правилник за вътрешния трудов ред - 2023-2024

Правилник за пропускателния режим - 2023-2024

Програма превенция ранно напускане уч-ще и задържане уч-ците - 2023-2024

Програма равни възможности за ученици от уязвими групи - 2023-2024

Учебна програма по гражданско и здравно образование 1-4кл. - 2023-2024

Учебна програма по гражданско и здравно образование 5-7кл. - 2023-2024

Учебна програма по гражданско и здравно образование 8-12кл. - 2023-2024

Учебен механизъм за съвместна работа с институциите - 2023-2024

Учебна програма за подкрепа и личностно развитие - 2023-2024

Учебна процедура за външно подаване на жалби и сигнали - 2023-2024

Училищна политика за подкрепа на ГЗЕИО - 2023-2024

Училищна програма за качество на образованието - 2023-2024

Училищна програма за повишаване резултатите на НВО и ДЗИ

Училищни правила при тормоз - 2023-2024

Стратегия за развитие 2023-2027 - 2023-2024

План за действие и финансиране към стратегията - 2023-2024

 

 

 

Прикачени документи

СФО - януарска сесия
Заповед № 998/06.04.2023г. - пролетна ваканция
Заповед № 900/20.03.2023г. - обявяване на 03.04.2023 г. за неучебен ден
Заповед № 739/26.01.2023 г. - Допускане на външни лица в сградата на СУ "Никола Войводов"
Заповед № 646 / 18.01.2023 г. - обявяване на 19.01.2023 г. за неучебен ден
Графици СФО 2021
Правила за достъп до обществена информация по ЗДОИ
Отчет по ЗДОИ за 2020 год
Правилник за пропускателния режим в училище
Заповед за носене на маски и пропускателен режим
Правила за работа и обучение в електронна среда 2020
График самостоятелна форма м. Май
Заповед за организация на дните от 13.04.2020 г. до 16.04.2020
СТАНОВИЩЕ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ЗАПОВЕД УПП 2020-2021
Заповед за режим на работа 25.03.2020
Организация-работа в извънредно-положение
График класни и контролни ІІ срок
Графици прогимназиален и гимназиален етап
Родителски срещи ІІ срок
Графици ІІ срок
ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ
Утвърден Държавен план-прием VІІІ клас  2019/2020 
Дъжавен план-прием в Община Враца VІІІ клас 2019/2020
Актуални новини
За зрелостниците положили ДЗИ - СУ Никола Войводов - Враца

За зрелостниците положили ДЗИ

 Заповед на директора, запознаване с резултатите от ДЗИ - прочети от
По стъпките на Христо Ботев - СУ Никола Войводов - Враца

По стъпките на Христо Ботев

СУ ,,Никола Войводов" изпрати представителна група от скаутска дружина ,,Соколите" за участие в 76-ти НТП по
БЮЛЕТИН  за безопасност  на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от