Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Мисия и визия

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

         Средно училище «Никола Войводов» е училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, без агресия и без противообществени прояви; училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, възпитани в морални ценности, конкурентни в познанията и уменията си. Средно училище „Никола Войводов” е обърнато към актуалните потребности на учениците за развиване на интелектуалните качества, за висока мобилност и изградена способност за самообучение. Стремим се към усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на заложбите в посока на ИКТ и природните науки. Развиваме и поддържаме физическата дееспособност и подготовката за активен и здравословен начин на живот. Работим, за да да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

Нашите ученици са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост. Ние предоставяме качествено и актуално обучение, възпитание и развитие.

 

ВИЗИЯ

Средно училище „Никола Войводов” - център за образователна, културна и възпитателна дейност, училище, в което  се формират отговорни позиции, прилагат се модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване. Училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците, включително и деца със специални образователни потребности, и ги прави значими в учебния и извънучебния процес.Залагаме на задълбоченото изучаване на  информационните и комуникационни технологии и поставяме акцент върху природните науки. Средно училище „Никола Войводов” –град Враца се утвърждава като конкурентоспособно училище и притегателен център за всички деца от района с непрекъснато обновяваща се материална база и разнообразни подходи за подготовка на знаещи, можещи и успешни личности.

 

  1. Средно училище „Никола Войводов” ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като средно училище  с два етапа на основна образователна степен:

            - начален етап: 1. – 4. клас;

            - прогимназиален етап: 5. – 7. клас.

и с два етапа на средна образователна степен:

            - първи гимназиален : 8 - 10 клас

           -  втори гимназиален :11 - 12 клас, съгласно новата образователна структура

  1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
  2. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
  3. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
  4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
  5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще продължи да работи екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсни учители, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
  6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
  7. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
  8. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната медицинска грижа.
  9. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.
Актуални новини
Конкурс за стипендианти OPPORTUNITY FUNS ЗА УЧЕНИЦИ В 11 КЛАС - СУ Никола Войводов - Враца

Конкурс за стипендианти OPPORTUNITY FUNS ЗА УЧЕНИЦИ В 11 КЛАС

Уважаеми ученици, Държавният департамент на САЩ, Посолството на САЩ в България и Българо-американската
Демонстрация на най-съвременна образователна технология в СУ Никола Войводов - СУ Никола Войводов - Враца

Демонстрация на най-съвременна образователна технология в СУ Никола Войводов

  Една от последните иновации в образованието – системата „Умен чин”, беше