Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Мисия и визия

МИСИЯ

   Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2030“, „България 2030“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. Средно училище «Никола Войводов» е училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, без агресия и без противообществени прояви; училище, което да формира, с помощта и на семейството, свободни и отговорни личности, възпитани в морални ценности, конкурентни в познанията и уменията си. Средно училище „Никола Войводов” е обърнато към актуалните потребности на учениците за развиване на интелектуалните качества, за висока мобилност и изградена способност за самообучение. Стремим се към усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на заложбите в посока на ИКТ и природните науки. Развиваме и поддържаме физическата дееспособност и подготовката за активен и здравословен начин на живот. Работим, за да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава. Осигуряваме безопасна среда за учене и труд и превръщането на училището в модел на съвременно училище за всеки, с високо качество на образованието. Формираме личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности /чл.5, ал.1, т.3. от ЗПУО/, прилагаме принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз /чл.5, ал.1, т.12 от ЗПУО/. Нашите ученици са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост. Ние предоставяме качествено и актуално обучение, възпитание и развитие.

 

ВИЗИЯ

    Средно училище „Никола Войводов” - център за образователна, културна и възпитателна дейност, училище, в което се формират отговорни позиции, прилагат се модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване. Модерно и конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности, справящи се с предизвикателствата на новата дигитална реалност. Училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците, включително и деца със специални образователни потребности, и ги прави значими в учебния и извънучебния процес. Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и недопускане дискриминация при провеждане на училищното образование.

 

ПРИНЦИПИ

⮚ Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове

⮚ Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на местно, регионално и национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС.

⮚ Прозрачност - всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на училището да бъдат публично достъпни.

⮚ Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в процеса на изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и архивиране.

⮚ Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на предложенията на участниците в комисиите и предложенията на ПС.

⮚ Приемственост – новите политики, свързани с образователната реформа няма да отрекат вече поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и стратегията няма да ги подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се мултиплицира.

⮚ Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на стратегическите и оперативни цели.

Актуални новини
Европейския ден на езиците - СУ Никола Войводов - Враца

Европейския ден на езиците

Днес, 26.09.2023 г., учители по английски език, заедно с ученици от СУ „Никола Войводов”
Ден на Независимостта на България - СУ Никола Войводов - Враца

Ден на Независимостта на България

Ученици от VIII и III класове, заедно със свои учители,  участваха в тържеството по случай
Проект Образование за утрешния ден 2023 - СУ Никола Войводов - Враца

Проект Образование за утрешния ден 2023

През  учебната 2023 завърши обучението на две групи: "Дигитални създатели и разработка на игри" и "Знам