Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“

 В СУ“Никола Войводов“ започна работата по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, Дейност 2

 В СУ“Никола Войводов“ започна работата по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, Дейност 2, създаване на учебно-трeнировъчна фирма. Сформираната група е от десет ученици от 10. клас на професионалната паралелка „Икономическа информатика“. В първата сбирка младите хора обсъдиха какво е предприемачество, какви качества трябва да притежаваш, за да започнеш бизнес. Дадоха и своите предложения какъв да е предметът на дейност на учебно-тренировъчната фирма. Обединиха се около идеята за детски магазин, който да предлага всичко необходимо за отглеждането на детето. Младежите ще получат знания и насоки, освен как да стартират свой бизнес и как да регистрират фирма. Предвидено е да се запознаят с правната форма за регистрация на ООД, както и кои са необходимите документи за това – Д1, А4, Дружествен договор и др.

 

СУ “Никола Войводов“ участва по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“, Дейност 2 със създаване на Учебно-транировъчна фирма.

 Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда и улесняването на прехода от образование към заетост.

Допустими дейности

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни допълнителни практики в реална работна среда.

Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

 

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.

 

Линк за информация за проекта:  Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ (mon.bg)

 

Актуални новини
За зрелостниците положили ДЗИ - СУ Никола Войводов - Враца

За зрелостниците положили ДЗИ

 Заповед на директора, запознаване с резултатите от ДЗИ - прочети от
По стъпките на Христо Ботев - СУ Никола Войводов - Враца

По стъпките на Христо Ботев

СУ ,,Никола Войводов" изпрати представителна група от скаутска дружина ,,Соколите" за участие в 76-ти НТП по
БЮЛЕТИН  за безопасност  на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от